Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

Tyto stránky jsou navrženy tak, aby splňovaly právní předpisy České republiky, a jsou určeny pro použití pouze pro obyvatele České republiky. Pokud k této stránce přistupujete z jiného státu, činíte tak na Vaše vlastní nebezpečí a odpovědnost.

ŽÁDNÁ ZÁRUKA

Tato webová stránka byla vytvořena, aby poskytovala uživatelům pouze informace o službách a produktech společnosti IPSEN. IPSEN vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizovala tuto webovou stránku, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb.

Užití stránky je vždy na vlastní riziko uživatele. IPSEN nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu vzniklou v důsledku užití této stránky a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném zákonem.

IPSEN nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na této stránce.

INFORMACE O PÉČI O ZDRAVÍ

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že údaje o péči o zdraví na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a IPSEN neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti. Podrobná lékařská doporučení by měla být vždy vyhledána od kvalifikovaného lékařského odborníka.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Stránky a jejich obsah jsou vlastnictvím IPSEN nebo jsou jí kontrolovány a jsou chráněny právními předpisy týkajícími se práva autorského. Informace, včetně textu, obrázků, audio a video souborů, si na Stránkách můžete prohlížet a můžete si je stahovat pro své vlastní nekomerční použití. Žádné úpravy nebo další rozmnožování Stránek a jejich obsahu nejsou dovoleny. Je zakázáno distribuovat, upravovat, přenášet, opětovně používat nebo opětovně vyvěšovat Stránky nebo jejich obsah. IPSEN neručí za to, že používáním informací uvedených na Stránkách nedochází k porušení práva třetích stran. Ke stránkám ani k jejich obsahu či jeho části není tímto udělena žádná licence ani jiné právo, s výjimkou oprávnění uvedeného výše.

Ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy a obchodní úpravy uvedené na Stránkách jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Jakékoli jejich využití bez předchozího písemného souhlasu IPSEN je zakázáno. K ochranným známkám, značkám služeb, obchodním názvům a obchodním úpravám není tímto udělena žádná licence ani jiné právo.

Omezení odpovědnosti

Stránky a jejich obsah se poskytují „tak jak jsou“. IPSEN se snaží o to, aby Stránky a jejich obsah byly stále pravdivé a aktuální. Neposkytuje však žádnou záruku ohledně správnosti nebo úplnosti informací obsažných na Stránkách.

IPSEN neposkytuje žádnou záruku ohledně jejich úplnosti, správnosti, přístupnosti a použitelnosti pro konkrétní účel. IPSEN neposkytuje žádnou záruku, že Stránky neobsahují viry ani jiné kódy, které by mohly mít škodlivé vlastnosti. IPSEN ani jiná osoba podílející se na tvorbě nebo hostování Stránek, nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s přístupem ke Stránkám nebo jejich obsahu, jejich užíváním nebo nemožností je užívat.

Rozhodné právo a jurisdikce

Veškeré případné nároky týkající se Stránek a jejich obsahu se řídí právním řádem České republiky. Používáním Stránek souhlasíte s výhradní jurisdikcí českých soudů.

Licence ke kopírování pro osobní užití

Můžete číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na těchto stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití.

Licence ke kopírování pro zvláštní účely

Můžete kopírovat materiály pro jednotlivé třetí strany pouze pro jejich osobní užití, pouze pokud:

  1. budete uvádět tyto webové stránky jako zdroj materiálu. Musíte uvést takový údaj a webovou adresu v kopii příslušného materiálu, a
  2. budete informovat příslušnou třetí stranu, že tyto podmínky se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat. Tato licence ke kopírování neopravňuje zahrnutí materiálu nebo jakékoliv jeho části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část této stránky nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.

Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.

Bez ohledu na to, zda je to výslovně uznáno nebo ne, ochranné známky, zařízení, obchodní značky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím IPSEN nebo skupiny společností IPSEN nebo jiné třetí strany.

Nic uvedené na této stránce nesmí být vykládáno přímo, konkludentně nebo jinak, jako poskytnutí licence nebo práva k patentu, ochranné známce nebo autorským právům IPSEN nebo skupiny společností IPSEN nebo jakékoliv třetí strany.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Určité hypertextové odkazy na této stránce odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou IPSEN. Pokud využijete takové odkazy, opustíte tuto stránku.

IPSEN nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.

IPSEN nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran. Zejména prosím pamatujte, že nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a můžete ohrozit viry své vlastní systémy.

Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Využití informací

Komunikace od uživatelů (jiná než osobní údaje nebo informace o zdraví, které podléhají Prohlášení o ochraně soukromí) je považována za nedůvěrnou a nepodléhající vlastnickým právům a IPSEN může takové informace, včetně jejich reprodukování a zveřejňování atd., užít pro jakékoliv účely, včetně účelů obchodních.

Změny

Tyto podmínky mohou být kdykoliv měněny a uživatelé by tedy měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.

Prohlášení o používání technologie Cookie

Pravidla užívání Cookies

Společnost IPSEN PHARMA využívá soubory cookies ke zlepšení zkušeností návštěvníků našich webových stránek, včetně webových stránek, na něž lze vstoupit prostřednictvím našich mobilních aplikací, a zveřejnila tyto Zásady používání souborů cookies.  Ty vysvětlují, jaké soubory cookies se používají a jak je využíváme na našich webových stránkách.  Pokud nechcete soubory cookies při prohlížení našich webových stránek dostávat, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení tak, aby vás informovaly o přijetí souboru cookie nebo se můžete rozhodnout soubory cookies omezit či zablokovat.
Soubory cookies jsou malé soubory složené z řetězce písmen a číslic umístěné do vašeho počítače servery webových stránek. Majiteli webových stránek umožňují odlišit vás od jiných uživatelů webových stránek.  Soubory cookies nelze spustit jako kód ani používat k doručování virů, stejně jako nedokáží zajistit přístup k vašemu pevnému disku. Nemůžeme číst žádné informace na vašem pevném disku, ani pokud na něj umístíme náš soubor cookie.
Data vytvořená prostřednictvím souboru cookie na webových stránkách IPSEN PHARMA lze využít k různým účelům, včetně následujících:

Přísné pravidlo nezbytnosti

Tyto soubory cookies jsou klíčové k tomu, aby vám umožnily pohybovat se po webových stránkách a využívat jejich funkce, jako je přístup do zabezpečených oblastí webových stránek.

Výkon

Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají webové stránky, například které stránky návštěvníci navštěvují častěji a zda se jim zobrazují chybová hlášení. Používají se k vylepšování toho, jak webové stránky fungují v budoucích verzích.

Funkce

Soubory cookies umožňují zapamatovat si volby, které učiníte (uživatelské jméno, jazyk nebo region, kde se nacházíte), a poskytovat přizpůsobenější osobní zkušenost.

Zacílení nebo reklama

Soubory cookies se používají k poskytování relevantnějšího obsahu pro vás a vaše zájmy.
Třetím osobám nikdy nedovolujeme umísťovat reklamu na webové stránky, nicméně nemůžeme kontrolovat zadavatele, kterým poskytovatelé internetových služeb umožňují umísťovat reklamy během procházení na internetu.
IPSEN PHARMA je ze zákona povinná získat váš souhlas se všemi typy souborů cookies, které umisťujeme, jinými než těmi, které jsou „naprosto nezbytné”.
Podrobnější informace o tom, jak můžete vaše soubory cookies řídit, zjistíte, pokud využijete funkci Nápovědy ve vašem prohlížeči, nastavení vašeho mobilního zařízení nebo můžete navštívit stránku www.aboutcookies.org, kde najdete podrobnější informace o správě souborů cookies u populárních prohlížečů.  Dovolujeme si vás upozornit, že některé části našich webových stránek nemusí fungovat správně, pokud soubory cookies zakážete.


Nahoru