Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách

Společnost Ipsen se zavazuje chránit vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších příslušných místních zákonů, které upravují ukládání, zpracování, přístup a přenos osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsoby, jakými může informace o osobách („uživatelé“), které používají tyto webové stránky („webové stránky“), sbírat, uchovávat a používat společnost Ipsen Pharma s.r.o., IČ: 07099321, sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294625, („Ipsen“), jako správce údajů.

Aby byly dodrženy všechny nové předpisy v tomto odvětví, mohou se tyto zásady bez předchozího upozornění pravidelně měnit, upravovat nebo jinak aktualizovat. Vyzýváme proto návštěvníky, aby tuto stránku pravidelně sledovali.

S vašimi osobními údaji (jak je definováno níže) však bude vždy nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které byly účinné v době jejich sběru.

1. Kontakty správce

Kontaktní údaje pro uplatnění dotazů týkajících se osobních údajů, pro podání stížností, námitek či pro využití práv jsou následující:

E-mail: dataprivacy@ipsen.com , info.czech@ipsen.com, jako subjekt/předmět e-mailu musí být uvedeno „GDPR“

Poštovní adresa: Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4.

Správce jmenoval pověřence s následujícími kontaktními údaji:

Marion Martinez, +33 1 58 33 5000, dataprivacy@ipsen.com, 65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt, France.

2. Sbírané osobní údaje a jejich zpracování

Prohlížení webu
Informace o zpracování osobních údajů při prohlížení webu a případné využití nástrojů cookies a jiných obdobných technologií jsou uvedeny zde.

Farmakovigilance
Právní důvod: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro společnost IPSEN PHARMA Boulogne Billancourt, 92100, 65 Quai Georges Gorse, Francouzská republika, Registrační číslo: 308 197 185 jako držitele registračního rozhodnutí, jež zde vystupuje v pozici správce.

Účel zpracování osobních údajů: dodržení příslušných právních norem na území České republiky, a to zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Doba zpracování osobních údajů: po době nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, po dobu 10 let, případně po dobu delší, pokud tak stanoví právní předpisy.

Kategorie osobních údajů: u ohlašovatele – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail), adresa pracoviště, údaje související s nežádoucím účinkem a další potřebné údaje.

(více informací o tomto zpracování naleznete na stránce Oznámení o ochraně osobních údajů | Ipsen Global Medical Information (GMI) (ipsenmedicalinformation.com)

Zodpovídání obecných dotazů k produktům a službám, medicínské dotazy
Právní důvod: Oprávněný zájem správce. Proti oprávněnému zájmu mohou být podány námitky.

Účelem zpracování osobních údajů: poskytování informací na dotazy položené subjektem údajů prostřednictvím e-mailového či telefonického kontaktu umístěného na webových stránkách, osobního sdělení, popřípadě s využitím jiných dostupných kontaktů správce, mimo farmakovigilance.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou, maximálně po dobu 1 roku od položení dotazu.

Kategorie osobních údajů: v rozsahu nezbytném pro tento účel – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), znění dotazu a další související údaje.

Navigační údaje
Při běžném provozu sbírají informační systémy a softwarové postupy používané pro fungování webových stránek některé osobní údaje, jejichž přenos je při použití internetových komunikačních protokolů skrytý.

Tyto údaje zahrnují: IP adresy, typ použitého prohlížeče, operační systém, název domény a adresu webových stránek, ze kterých/na které byl proveden přístup/odchod, informace o stránkách, které uživatelé navštívili v rámci webu, čas přístupu, doba strávená na jednotlivých stránkách, analýza vnitřní cesty a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.

Tyto technické/IT údaje jsou shromažďovány a využívány výhradně souhrnně a anonymně a lze je použít k určení odpovědnosti v případě podezření na IT/elektronické přestupky, které způsobily poškození webových stránek.

Tyto osobní údaje vás neidentifikují přímo podle jména, ale mohou být použity k rozpoznání konkrétního počítače nebo zařízení, které navštívilo webové stránky.

3. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou prodávány, sdíleny, ani jinak distribuovány třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy to od nás vyžaduje příslušný zákon, soudní příkaz či vládní nařízení, nebo pokud je takové zveřejnění jinak nezbytné pro podporu jakéhokoli trestního či jiného právního vyšetřování nebo řízení u nás nebo v zahraničí.

4. Příjemci osobních údajů

Pro účely popsané výše může být společnost Ipsen nucena sdílet vaše osobní údaje s následujícími oprávněnými třetími stranami:

V každém případě bude společnost Ipsen od těchto třetích stran vyžadovat následující:

5. Přenos osobních údajů

Společnost Ipsen je globální biofarmaceutická skupina s pobočkami, partnery a subdodavateli v mnoha zemích světa.

Z tohoto důvodu může být nutné, aby společnost Ipsen předávala vaše osobní údaje v jiných jurisdikcích, a to i z Evropského hospodářského prostoru do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nemusí být považovány za země poskytující stejnou úroveň ochrany jako jurisdikce, v níž se nacházíte.

V případech, kdy společnost Ipsen potřebuje přenést osobní údaje mimo Evropskou unii, zajistí, aby byla implementována přiměřená ochranná opatření, jak to vyžadují příslušné právní předpisy o ochraně údajů (včetně případných standardních smluvních doložek Evropské komise.).

6. Odvolání souhlasu, podání námitek a stížností

Souhlas, který subjekt údajů správci udělil, je možné kdykoliv odvolat na e-mailu info.czech@ipsen.com (uvést předmět GDPR) nebo na adrese Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4.

Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, subjekt údajů proti tomuto může podat námitky. Podání námitek vede k přezkoumání oprávněnosti námitek a podání informace subjektu o vyřízení těchto námitek. Námitky mohou být podány na e-mailu info.czech@ipsen.com (uvést předmět GDPR) nebo na adrese Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4.

Pokud má subjekt údajů za to, že správce při zpracování osobních údajů nepostupuje dle právních předpisů či má subjekt jiné výhrady, může podat stížnost na e-mailu info.czech@ipsen.com (uvést předmět GDPR) nebo na adrese Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4.

Subjekt údajů může kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení

Vaše osobní údaje budou uloženy na zabezpečených serverech a budou přísně důvěrné. Za utajení svého jedinečného hesla a informací o účtu nesete odpovědnost vy sami.

8. Práva subjektu údajů

V závislosti na okolnostech a platné legislativě máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

Právo Co znamená?
a.     Právo na přístup Máte právo získat přístup k informacím zpracovávaným společností Ipsen.
b.     Právo na opravu Pokud jsou vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu.
c.     Právo na výmaz Toto je také známé jako „právo být zapomenut“. Zjednodušeně řečeno vám to umožňuje požádat o smazání nebo odstranění vašich údajů, pokud neexistuje žádný pádný důvod, aby je společnost Ipsen nadále používala. Toto není obecné právo na výmaz; existují výjimky.
d.     Právo na omezení zpracování Za určitých okolností máte právo „zablokovat“ nebo potlačit další používání vašich informací. Pokud je zpracování omezeno, společnost Ipsen může vaše údaje stále uchovávat, ale nesmí je dále používat.
e.     Právo na přenositelnost údajů Za určitých okolností máte právo získat a znovu použít své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
f.      Právo vznést námitku Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování.

Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, zašlete nám žádost o uplatnění práva subjektu údajů vyplněním tohoto formuláře.

Nejste-li spokojeni s odpovědí na svou stížnost nebo se domníváte, že zpracování vašich údajů není v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, můžete podat stížnost příslušnému orgánu dozoru nad ochranou údajů.

9. Odkazy na webové stránky třetích stran nebo z nich

webových stránek můžete pomocí odkazů přejít na jiné webové stránky, na webové stránky vás také mohou přesměrovat třetí strany.

Správce údajů odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli žádosti o osobní údaje a/nebo jejich poskytování webovým stránkám třetích stran a v souvislosti se správou přístupových údajů vydaných subjekty třetích stran.

Před poskytnutím jakýchkoli informací byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů na stránkách třetích stran.

10. Závěrečná ustanovení

Ipsen je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce a je umožněna jeho archivace.

Poslední verze: únor 2022

 

 


Nahoru